Download de Algemene Voorwaarden als .pdf
 


Algemene Voorwaarden Vegalove 2021
 

Inhoudsopgave
Definities
Artikel 1. Dienstverlening
Artikel 2. Beschikbaarheid dienstverlening
Artikel 3. Gedrag van members
Artikel 4. Klachten over members
Artikel 5. Bescherming persoonsgegevens
Artikel 6. Aansprakelijkheid
Artikel 7. Opzegging door member
Artikel 8. Klachtenregeling
Identiteit van de ondernemer

Definities
- Vegalove: de datingsite die de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening aanbiedt.
- Member: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst voor een onbetaald of betaald membership aangaat met Vegalove.
- Website: het online platform waar de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening plaatsvindt.
- Membership: de overeenkomst tussen Vegalove en een member die strekt tot het afnemen van de in artikel 1.1 omschreven dienstverlening, al dan niet tegen betaling.
- Privacyvoorwaarden: de voorwaarden van Vegalove met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zie de Privacy- en cookieverklaring

Artikel 1 - Dienstverlening
1.   De dienstverlening van Vegalove bestaat uit het bieden van een online mogelijkheid om met andere members in contact te komen en uit het online matchen van members.
2.   Vegalove geeft geen garantie op succes of op een relatie.
3.   Vegalove is transparant over de aangeboden dienstverlening, mogelijkheden, voorwaarden en tarieven voor onbetaald of betaald membership.
4.   Vegalove hanteert geen automatische verlenging van een betaald (Green) membership. Members bepalen altijd zelf of zij betalen en voor hoe lang.
5.   Vegalove stelt de volgende eisen:
- minimale leeftijd van 18 jaar
- interesse in een groene, vega en/of duurzame lifestyle
6.   Vegalove kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door de members. Members zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via Vegalove delen.
7.   Vegalove is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van members tijdens bijvoorbeeld een persoonlijke afspraak in aansluiting op kennismaking via Vegalove.

Artikel 2 - Beschikbaarheid dienstverlening
1.   Vegalove spant zich in om de dienstverlening zonder storingen te laten verlopen. Vegalove kan niet instaan voor continue beschikbaarheid van de diensten.
2.   Als er onderhoud aan Vegalove wordt verricht, dan zal dit zo mogelijk vooraf aangekondigd worden en gezorgd worden voor zo min mogelijk overlast.

Artikel 3 - Gedrag van members
1.   Het is members niet toegestaan om onfatsoenlijk, onrechtmatig of in strijd met de wet te handelen of anderen hiertoe aan te zetten of aan te moedigen. Het is bijvoorbeeld verboden om:
- bedreigende taal te gebruiken naar andere members of Vegalove;
- onrechtmatige teksten, beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen;
- teksten en beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen die inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
- direct of indirect verzoeken tot en/of uitingen van contactgegevens in communicatie naar andere members en/of het profiel te vermelden, zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mailadressen of andere persoonlijk herleidbare informatie;
- beeld- en/of geluidmateriaal te plaatsen van seksuele aard, van misdragingen jegens mens of dier, of van personen die geen toestemming gaven tot plaatsing;
- een profiel te gebruiken als blog of column, of daarop anderszins teksten of afbeeldingen te plaatsen die niet gericht zijn op het vinden van liefde, vriendschap of contact tussen gelijkgestemden;
- de gegevens van andere members te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor deze zijn bestemd, waaronder het versturen van spam en kettingbrieven.
2.   Het is members bovendien niet toegestaan om:
- onwaarheden in het profiel te vermelden;
- gericht erotisch contact te zoeken of aan te bieden;
- meerdere profielen per persoon in te vullen;
- commerciële informatie te verspreiden;
- schade of hinder aan andere members of Vegalove toe te brengen;
- racistische of aanstootgevende uitingen te doen;
- informatie op een profiel van een andere gebruiker op enige wijze openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te (her)gebruiken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende member;
- inloggegevens aan derden te geven – deze zijn strikt persoonlijk;
- zich als stel in te schrijven;
- een valse identiteit aan te nemen c.q. zich voor te doen als een ander.
3.   Als een member handelt in strijd met artikel 3.1 of 3.2 kan Vegalove het membership van de member opzeggen en zijn profiel direct aanpassen, blokkeren of verwijderen. Vegalove stelt de member op de hoogte van de blokkade of verwijdering, onder vermelding van de reden.
4.   De member accepteert dat Vegalove, als hiervoor een redelijke aanleiding bestaat, de door hem aangeleverde gegevens en het gedrag kan controleren, in verband met mogelijke overtredingen van artikel 3.1 en 3.2.

Artikel 4 - Klachten over members
1.   Als Vegalove een klacht ontvangt over een member, onderzoekt zij deze klacht en neemt zonodig gepaste maatregelen. Vegalove spant zich in om profielen van members die onwaarheden bevatten, misleidend zijn of waarvan anderszins duidelijk is dat ze schade of hinder kunnen toebrengen aan andere members te verwijderen, aan te passen of te blokkeren.
2.   Vegalove spant zich in om members te wijzen op mogelijke misleiding door een member op Vegalove. Onder andere wordt via de website gewezen op de risico’s en worden tips gegeven om schade te voorkomen.

Artikel 5 - Bescherming persoonsgegevens
1.   Op het gebruik van Vegalove zijn de Privacyvoorwaarden van Vegalove van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de members worden verwerkt. Vegalove houdt zich hierbij aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.
2.   Als er bij Vegalove een redelijk vermoeden bestaat van overtreding van de regels in artikel 3.1 en 3.2 en andere members ondervinden hiervan (mogelijk) schade of hinder, dan is Vegalove gerechtigd om kennis te nemen van de via Vegalove tussen members uitgewisselde gegevens.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid
1.   Vegalove is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming, tenzij deze tekortkoming niet kan worden toegerekend aan Vegalove.
2.   De member is tegenover Vegalove aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de member in de nakoming, bijvoorbeeld als gevolg van overtreding van artikel 3, tenzij deze tekortkoming niet aan de member kan worden toegerekend.

Artikel 7 - Opzegging door member
1.   Een betaald Green membership kan worden aangegaan voor een bepaalde periode. Er is GEEN sprake van automatische verlenging. Na de betaalde periode wordt men Free member, met beperkte mogelijkheden.
2.   De member heeft tot 14 dagen na het aangaan van het Green membership de mogelijkheid om dit membership te herroepen. Naar rato zal een bedrag door Vegalove worden terugbetaald. Zie op Vegalove de pagina Herroepingsrecht en 'Bijlage I: Modelformulier voor herroeping' onderaan deze Algemene Voorwaarden.
3.   Een onbetaald of betaald membership kan opgezegd worden via de contactpagina op Vegalove, per e-mail aan info@vegalove.nl, of per post aan Vegalove, Nieuwe Krim 52, 7741 NT COEVORDEN, onder vermelding van e-mailadres, naam en woonplaats. De member ontvangt op het bij Vegalove bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging, zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen een week na het verzoek. Bij voorkeur verwijdert de member zelf zijn account.

Artikel 8 - Klachtenregeling
Vegalove zal binnen 3 werkdagen inhoudelijk op een ingediende klacht antwoorden. Op overeenkomsten tussen Vegalove en de member waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: Linda Heins
Handelend onder de naam/namen: Vegalove
Vestigingsadres: Nieuwe Krim 52, 7741NT Coevorden
E-mailadres: info@vegalove.nl
KvK-nummer: 24464166
Btw-nummer: NL001551116B75

Laatste wijziging 4 april 2021

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping (.pdf)